POLSTAL

POLSTAL

Produkcja
krat pomostowych

Produkcja
systemów mocowań

Produkcja
elementów złącznych

Produkcja
ogrodzeń i balustrad

Usługi
logistyczne

Ogólne warunki sprzedaży wyrobów z krat pomostowych PPHU POLSTAL Konrad Kobyliński, 08-103 Stare Opole, ul. Polna 3, NIP: 821-256-56-33

 1. Gwarancja

  1. Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na swoje wyroby.
  2. Okres Gwarancji rozpoczyna się od daty wydania wyrobów Zamawiającemu.
  3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku, gdy wyroby były używane przez Zamawiającego niezgodnie z ich przeznaczeniem, w nieodpowiednich warunkach środowiskowych oraz niezgodnie z ich charakterystyką techniczną wynikającą z obciążeń.
  4. W przypadku określenia przez Zamawiającego w zamówieniu parametrów technicznych wyrobów bez określenia cech i wymogów specyficznych Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dobór materiałów i rodzaju krat.
  5. Gwarancją nie są objęte:
   1. uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji
   2. uszkodzenia powstałe poprzez nieprawidłowe magazynowanie/składowanie
   3. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego rozładunku, przeładunku
   4. uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu oraz przeróbek
  6. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia pod względem jakościowym i ilościowym wyrobów natychmiast po ich otrzymaniu.
  7. Zgłoszenie o niezgodnościach w zakresie ilościowym, prawidłowości wymiarów oraz jakości wizualnej Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie nie później niż 7dni roboczych od momentu otrzymania wyrobu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
  8. Termin zgłoszenia niezgodności w zakresie jakości wyrobu oraz trwałości powłoki cynkowej wynika z gwarancji.
  9. Zgłoszenie niezgodności powinno być złożone w formie pisemnej, przy czym przez formę pisemną rozumie się także e-mail i powinno zawierać:
   1. Numer zlecenia
   2. Numer zamówienia, numer pozycji z zamówienia
   3. Numer rysunku, numer pozycji rysunkowej
   4. Dokumentacja fotograficzna niezgodności
   5. Opis przyczyny złożenia reklamacji (jest – powinno być)
   6. Uszkodzenia zauważone przed rozładunkiem należy udokumentować fotograficznie na samochodzie, wpisując w obecności kierowcy stosowną uwagę na dokumencie dostawy
  10. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów z treścią zamówienia Dostawca ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w sprawie uznania/nieuznania/sposobu rozwiązania reklamacji, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo zgłoszonej reklamacji.
  11. Wykonawca po uznaniu zasadności reklamacji niezwłocznie, w możliwie najkrótszym terminie według własnego wyboru usunie niezgodność, dostarczy wyrób wolny od wad lub obniży cenę wyrobu odpowiednio do obniżenia wartości wyrobu z powodu uznanych niezgodności.
  12. Wartość ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji nie może przewyższać wartości zamówienia.
  13. Jeżeli usunięcie uznanych niezgodności napotka przeszkody niezależne od Dostawcy, szczególnie spowodowane siłą wyższą lub jakąkolwiek inną przyczyną, której nie dało się przewidzieć ani uniknąć mimo należytej staranności, termin określony w pkt. 5 pod pkt. 5.11 ulegnie przedłużeniu i zostanie uzgodniony pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym.
 2. Umowy i zamówienia

  1. Wszelkie umowy/zamówienia realizowane będą po dokonaniu pisemnego potwierdzenia ich przez Zamawiającego i Dostawcę.
  2. Zamówienie złożone przez Zamawiającego u Dostawcy  powinno zawierać:
   1. Dokładną nazwę Zamawiającego, jego adres, PESEL/NIP/KRS, REGON,
   2. Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego,
   3. Dane Płatnika jeśli jest inny niż Zamawiający – jak w podpunkcie 2.1,
   4. Dane Odbiorcy jeśli jest inny niż Zamawiający – jak w podpunkcie 2.1,
   5. Numer referencyjny zamówienia celem jego identyfikacji,
   6. Opis przedmiotu zamówienia, jednostki miary, wymagania techniczne, powołanie się na numer referencyjny oferty Dostawcy, jeśli zamówienie opiera się na takowej, czytelną i jednoznaczną dokumentację rysunkową (w formacie dwg),
   7. Cenę ustaloną między Zamawiającym i Dostawcą,
   8. Termin realizacji ustalony między Zamawiającym i Dostawcą,
   9. Warunki płatności ustalone między Dostawcą a Zamawiającym,
   10. Ustalone między Zamawiającym i Dostawcą warunki dostawy wg Incoterms 2010 wraz z podaniem adresu dostawy.
   11. Standardowo kraty wykonywane są zgodnie z WTWK i normami DIN 24537 i DIN24531 oraz normami zakładowymi Dostawcy.
  3. Jeżeli w zamówieniu nie zostaną określone przez Zamawiającego dodatkowe lub specyficzne wymagania kraty zostaną wykonane zgodnie z w/w standardami.
  4. Jeżeli Zamawiający w zamówieniu określi wymagania, które nie mieszczą się w standardach Dostawcy, Dostawca poinformuje Zamawiającego o zakresie wymagań dodatkowych i dokona ewentualnej wyceny o ile taka nie była wykonana w ofercie.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo odmówienia przejęcia do realizacji zamówienia, jeśli jakiekolwiek z przedstawionych w nim wymagań jest niemożliwe do spełnienia przez Dostawcę lub oczekiwany przez Zamawiającego sposób wykonania w ocenie Dostawcy nie daje gwarancji bezpiecznego użytkowania wyrobów.
  6. Kraty kształtowe wg rysunków wykonywane są za pomocą maszyn CNC na podstawie dokumentacji warsztatowej (rysunki, specyfikacje) dostarczonej przez Zamawiającego.
  7. Dokumentacja warsztatowa powinna być przekazana Wykonawcy w formacie edytowalnym (rysunki w dwg, dxf, specyfikacje w Excel).
  8. W przypadku przekazania dokumentacji papierowej lub w formatach nieedytowalnych (np. PDF) mogą być doliczane koszty związanie z wykonaniem przez Wykonawcę niezbędnej do wykonania krat dokumentacji warsztatowej w w/w formatach.
  9. Zamówienie i zawarte w nim warunki uznaje się za przyjęte do realizacji przez Dostawcę tylko po dostarczeniu do Zamawiającego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (fax., poczta elektroniczna).
 3. Informacje ogólne

  1. Przedstawione warunki obowiązują we wszystkich umowach zawieranych przez PPHU POLSTAL Konrad Kobyliński, 08-103 Stare Opole, ul. Polna 3, NIP: 821-256-56-33 (zwany dalej „Dostawcą”) dotyczących wyrobów z krat pomostowych (zwanych dalej „wyrobami”).
  2. Odmienne warunki umowy proponowane przez Zamawiającego mogą obowiązywać tylko wówczas, gdy zostały zaakceptowane przez Dostawcę w sposób jednoznaczny na piśmie poprzez ich podpisanie przez osoby do tego upoważnione.
  3. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży Dostawca zobowiązuje się wykonać i wydać Zamawiającemu wyroby oraz przenieść ich własność na Zamawiającego, a Zamawiający zobowiązuje się wyroby odebrać i zapłacić Dostawcy cenę w określonym terminie.
 4. Ceny i warunki płatności

  1. Ceny podawane przez Dostawcę w ofertach, cennikach i innych informacjach są wyrażone w walucie w nich określonej i są cenami netto.
  2. Ceny podawane przez Dostawcę w ofercie ulegną zmianie w przypadku, gdy rodzaj zamówionego towaru, jego ilość lub inne właściwości nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym.
  3. Należność z tytułu zrealizowanej dostawy (odbioru) wyrobów Zamawiający jest zobowiązany uregulować w terminie uzgodnionym z Dostawcą na podstawie oferty, umowy/zamówienia i potwierdzonym przez Dostawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  4. Zapłata ustalonej ceny przez Zamawiającego powinna nastąpić zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze.
  5. W przypadkach, gdy sprzedaż odbywa się z odroczonym terminem płatności Dostawca zastrzega sobie prawo do wydania wyrobu dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego gwarancji zapłaty.
  6. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia limitu zadłużenia, którego przekroczenie może spowodować odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.
  7. Koszty przelewu bankowego i inne wydatki związane z zapłatą ponosi Zamawiający i nie mogą one pomniejszać należności za wyroby i usługi wykonane przez Dostawcę.
  8. W razie opóźnienia w zapłacie Dostawca ma prawo do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.
  9. Przeniesienie własności wyrobów na Zamawiającego następuje z chwilą dokonania całkowitej zapłaty za dostarczone wyroby, przy czym za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Dostawcy.
 5. Terminy dostaw i odbiór wyrobów

  1. Wykonanie wyrobu nastąpi w terminie ustalonym na piśmie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym pod warunkiem dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania wyrobu oraz po spełnieniu przez Zamawiającego wszelkich warunków handlowych zawartych w ofercie i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Strony ustalą na piśmie, czy wykonane wyroby zostaną odebrane przez Zamawiającego, czy dostarczone przez Dostawcę za umówionym wynagrodzeniem.
  2. W przypadku niespełnienia przez Zamawiającego wymogów zawartych w &4 ust.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wykonania wyrobu i ustalenia nowych warunków realizacji zamówienia.
  3. W przypadku zwłoki ze strony Dostawcy w realizacji prawidłowo złożonego zamówienia Zamawiający ma prawo ubiegać się o zwrot zasadnych kosztów związanych z tą zwłoką do wartości Zamówienia przy czym uznanie tych roszczeń w wykonaniu wyrobów musi być uzgodnione z Dostawcą.
  4. Opóźnienia w wykonaniu wyrobów spowodowane siłą wyższą lub niezawinione przez Dostawcę nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu tego opóźnienia jeśli wyroby zostały dostarczone niezwłocznie po ustaniu przyczyn takiego opóźnienia.
  5. W przypadku, gdy strony umówiły się, że wykonane wyroby zostaną odebrane przez Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany do odebrania wyrobów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i potwierdzonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, ale nie później niż w terminie 10 dni roboczych od wykonania wyrobu.
  6. W przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z odbiorem wyrobów w terminie powyżej 10 dni roboczych od ustalonego terminu odbioru lub powyżej 10 dni roboczych od daty poinformowania go przez Dostawcę o zrealizowaniu zamówienia Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami wykonanych wyrobów, kosztami magazynowania wyrobów oraz nałoży na Zamawiającego karę umowną za każdy dzień opóźnienia w odbiorze w wysokości 0,3% ceny brutto nieodebranych wyrobów.
  7. Odbiór wyrobów przez Zamawiającego oraz dostawa wyrobów przez Dostawcę odbywa się w oparciu o INCOTERMS 2010R na podstawie ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Ogólne Warunki Sprzedaży są podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki Zamawiającego i PPHU POLSTAL Konrad Kobyliński, 08-103 Stare Opole, ul. Polna 3, NIP: 821-256-56-33 jako Dostawcy.
  2. Zmiany postanowień zawartych w niniejszym dokumencie Strony mogą dokonać jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy/zamówienia strony będą próbowały rozstrzygać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia ugody spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla miasta Siedlce.
  5. Prawem właściwym dla zobowiązania wynikającego z umowy/zamówienia będzie prawo polskie.
  6. Zarówno Zamawiający jak Dostawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień umowy/zamówienia, jak również wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową drugiej Strony, uzyskanych w związku z realizacją umowy z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, zostały podane do wiadomości publicznej przez drugą Stronę albo gdy druga Strona wyrazi zgodę na ich ujawnienie.
  7. Dostawca zastrzega sobie prawo własności przemysłowej oraz prawa autorskie na dostarczoną Zamawiającemu dokumentację rysunkową i techniczną (np. rysunki dwg, szkice, wzory itp)
  8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY WYROBÓW Z KRAT POMOSTOWYCH PPHU POLSTAL Konrad Kobyliński, 08-103 Stare Opole, ul. Polna 3, NIP: 821-256-56-33.
^